น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาด ปราศน้ำมัน เกลือ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่เหมาะที่สุด คือ น้ำประปา หรือน้ำจืดสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้ามใช้น้ำทะเลหรือน้ำกร่อย เพราะเกลือที่เจือปนอยู่ ในน้ำ ทำให้น้ำมีฤทธิ์เป็นด่างแล้วทำปฏิกริยากับหินย่อยบางชนิดจนขยายตัวผิดปกติ เมื่อคอนกรีตแข็งตัว น้ำระเหยออกหมด จะทำให้เนื้อคอนกรีตไม่แน่น และถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สารคลอไรด์ในน้ำจะทำให้เหล็กเป็นสนิม ผุกร่อน เป็นอันตรายต่อโครงสร้างได้